U moet bijvoorbeeld uw burgerservicenummer afdekken of doorstrepen. Een veilige kopie van uw identiteitsbewijs maakt u zo: •             Maak in de kopie uw burgerservicenummer onleesbaar, ook in de cijferreeks onderaan. •             Schrijf op de kopie dat het een kopie is. •             Schrijf op de kopie voor welke instantie of welk product de kopie is bedoeld. […]

Er bestaat een mogelijkheid dat wij om een kopie van een identificatiebewijs vragen. Als dit het geval is, komt het doordat sommige van onze partners (bijvoorbeeld KPN of T-Mobile) hierom vragen. Zonder een kopie van een identificatiebewijs kunnen wij sommige aangeboden producten niet verkopen. Wij vragen u om gebruik te maken van de app “KopieID”. […]

Wat kan er gebeuren als ik geen verwerkersovereenkomst heb gesloten? Op grond van de AVG kan aan zowel aan de verwerkingsverantwoordelijke als aan de verwerker een boete worden opgelegd als er geen verwerkersovereenkomst is gesloten. Het is daarom van belang om een verwerkersovereenkomst te sluiten, om de AVG na te leven. Wij hopen u voldoende […]

In een verwerkersovereenkomst wordt de verwerking door een verwerker geregeld. Hierin moet staan vermeld wat het onderwerp en de duur, de aard en het doel van de verwerking zijn, alsook het soort persoonsgegevens, de categorieën van betrokkenen (de personen wiens persoonsgegevens worden verwerkt) en de rechten en verplichtingen van de verwerkingsverantwoordelijke. De overeenkomst moet ook […]

Een verwerkersovereenkomst is een overeenkomst tussen partijen die de verwerking van persoonsgegevens en de voorwaarden waaronder deze verwerking plaatsvindt, vastlegt. In deze overeenkomst worden alle afspraken vastgelegd die betrekking hebben op persoonsgegevens. Deze overeenkomst moet worden gesloten tussen een “verwerkingsverantwoordelijke” en een “verwerker”, zoals bijvoorbeeld een clouddienstverlener (zoals Company Connect), een salarisadministratiekantoor of een hostingpartij. […]

Op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (de AVG) die op 25 mei 2018 van toepassing wordt, zijn wij verplicht een verwerkersovereenkomst te sluiten met onze klanten aan wie wij onder andere clouddiensten verlenen. Deze wettelijke verplichting om een verwerkersovereenkomst te sluiten geldt niet alleen voor ons, maar ook voor onze klanten.