1.      Toepasselijkheid 

Deze voorwaarden zijn opgesteld om met plezier samen te werken en ter bescherming van elkaars belangen. Lees gerust verder.

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, Overeenkomsten en daaruit voortvloeiende verbintenissen ter zake van levering van diensten, gebruiksrechten en/of producten door Company Connect B.V., hierna te noemen Company Connect, Door het verstrekken van een opdracht of order aanvaardt de cliënt deze Algemene Voorwaarden, welke gedeponeerd zijn bij de Kamer van Koophandel te Almere en op aanvraag beschikbaar zijn.

1.2 In geval specifieke bepalingen in of bij de Overeenkomst strijdig zijn met deze Algemene Voorwaarden, prevaleren de bepalingen in of bij de Overeenkomst. 

1.3 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen. Afwijkingen hebben slechts betrekking op de Overeenkomst waarbij zij zijn gemaakt. 

1.4 Algemene inkoop- of andere algemene voorwaarden van de Opdrachtgever zijn niet van toepassing op de rechtsverhouding tussen Opdrachtgever en Company Connect  en worden reeds thans uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

 

2. Definities Onder de volgende met een beginkapitaal aangegeven begrippen, zal het volgende worden verstaan:  

Aansluiting: de aansluiting van Opdrachtgever waardoor deze gebruik kan maken van de Diensten. 

Apparatuur: de apparatuur, inclusief de systeemsoftware, die op de locatie van de Opdrachtgever ten behoeven van de dienstverlening door Company Connect in bruikleen wordt gegeven. 

Bijlagen: de bijlagen bij de Overeenkomst die onlosmakelijk deel uitmaken van de Overeenkomst en welke van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd. 

Diensten: alle op basis van de Overeenkomst overeengekomen diensten. 

Documentatie: technische en functionele beschrijvingen,  gebruikershandleidingen in welke vorm dan ook.  Gebruiker: medewerker van Opdrachtgever die beschikt over een autorisatie voor het gebruik van de Diensten.  Intellectuele Eigendom: octrooi-, auteurs-, merk-, tekening- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms) rechten waaronder tevens begrepen rechten op databanken en topografieën van halfgeleiderproducten of andere voortbrengselen alsmede – al dan niet octrooieerbare – technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.  Materialen: de informatiedragers waarop de Programmatuur is vastgelegd. 

Meerwerk: additionele werkzaamheden als bedoeld in artikel 9.4.  Onvolkomenheden: het niet voldoen van de Diensten aan de specificaties c.q. Service Levels zoals vastgelegd in of bij de Overeenkomst. Opdrachtgever: de contractant waarmee Company Connect een Overeenkomst aangaat.  Overeenkomst: een overeenkomst met Bijlagen die tussen Company Connect en Opdrachtgever wordt gesloten. 

Personeel: de door Company Connect voor de uitvoering van een Overeenkomst in te schakelen personeelsleden en/of hulppersonen die onder de verantwoordelijkheid van Company Connect zullen werken.

Programmatuur: computerprogrammatuur waaronder mede begrepen systeemprogrammatuur, applicatiesoftware en user interfaces met bijbehorende documentatie en Materialen.  SLA: de Service Level Agreement die als Bijlage bij de Overeenkomst wordt gevoegd en waarin de Service Levels met betrekking tot de Diensten zijn beschreven.  Toeleverancier: de door Company Connect bij de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derde. 

Vertrouwelijke Informatie: iedere mondeling of schriftelijk door een der partijen verstrekte informatie waarvan volstrekt duidelijk is dat deze vertrouwelijk is alsmede elke informatie waarvan de betreffende partij aanduidt dat deze als vertrouwelijk dient te worden behandeld; onder vertrouwelijke informatie zal in ieder geval worden verstaan, zonder dat deze opsomming als limitatief kan worden beschouwd: – de identiteit van Opdrachtgever en andere zakelijke relaties c.q. potentiële klanten en zakelijke relaties; – namen, adressen en telefoonnummers van individuele contactpersonen; – inhoudelijke informatie, al dan niet gedetailleerd de diensten, lopende contracten en gedane offertes; – berichtenverkeer en computergegevens; – persoonsgegevens; – prijsstellingen, marketingstrategieën, productstrategieën en interne en externe werkwijzen;– technische en commerciële know how; – gestelde budgetten, gemaakte begrotingen en andere niet openbare financiële informatie; en – bestuursbeleid en andere zakelijke strategieën. 

Werkdagen: kalenderdagen, behoudens weekeinden en algemeen erkende feestdagen. 

Werktijden: kantooruren conform de SLA.  Zaken: de door of namens Company Connect krachtens de Overeenkomst aan Opdrachtgever te leveren zaken.   

3. Aanbiedingen en totstandkoming Overeenkomsten 

3.1 Alle aanbiedingen door Company Connect gedaan zijn dertig (30) dagen geldig en geheel vrijblijvend. Company Connect behoudt zich het recht voor waarop de betreffende nadelige wijziging in werking treedt. 

3.2 Indien bij aanvaarding wordt afgeweken van het door Company Connect gedane aanbod, wordt deze aanvaarding door Company Connect aangemerkt als een uitnodiging tot het doen van een aanbod. Indien zij daarop wil ingaan, doet Company Connect een nieuw aanbod, waarop de artikelen 3.1 en 3.2 wederom van toepassing zullen zijn. 

3.3 Tenzij Company Connect haar aanbod herroept, komt een Overeenkomst tot stand door schriftelijke aanvaarding door

Opdrachtgever van de aanbieding van Company Connect. De

Overeenkomst kan ook langs elektronische weg worden gesloten. De overeenkomst die elektronisch wordt gesloten komt pas tot stand nadat Company Connect Opdrachtgever de opdracht uitdrukkelijk per e-mail heeft bevestigd. 

3.4 De Opdrachtgever is gebonden nadat hij Company Connect een opdracht heeft gegeven of een door Company Connect uitgebrachte offerte heeft aanvaard. In afwijking van het bepaalde in artikel 6:225 lid 2 BW bindt ook een van een offerte op ondergeschikte punten afwijkende aanvaarding van de Opdrachtgever Company Connect niet, maar komt een Overeenkomst tot stand op  de voorwaarden en bepalingen van de offerte. 

3.5 Company Connect is niet gebonden aan aanbiedings- documenten, tekeningen of aan de inhoud van folders, drukwerk of enige andere uitingsvorm, deze zijn zo nauwkeurig mogelijk opgesteld doch niet bindend.
3.6 De Opdrachtgever dient Company Connect op de hoogte te houden van elke wijziging in de gegevens die hij heeft ingevuld op de Overeenkomst. 

3.7 Indien op basis van de aanbiedingsdocumenten geen overeenkomst tot stand komt dienen als deze documenten op verzoek van Company Connect terstond door de klant en voor zijn eigen rekening en risico te worden geretourneerd aan het adres van Company Connect.

3.8 . Indien op basis van een aanbieding van Company Connect geen Overeenkomst tot stand komt heeft Company Connect ten laste van de klant recht op een redelijke vergoeding van de aan zijn prijsaanbieding verbonden kosten, zoals de kosten van ontwerpen of begroten, conform artikel 7:405 van het Nederlands Burgerlijk Wetboek. Betaling van de verschuldigde aanbiedingskosten vindt plaats binnen 2 weken na de datum van de betreffende factuur.

4. Verplichtingen Company Connect

4.1 Voor zover in of bij de Overeenkomst niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is bepaald, zal Company Connect haar uiterste best doen om in voorkomende gevallen een storing zo spoedig mogelijk te verhelpen. 

4.2 Company Connect zal zich inspannen om te bewerkstelligen dat de Diensten (blijven) voldoen aan de in de overeenkomst en SLA overeengekomen Service Levels. 

4.3 Company Connect spant zich in voor optimale beschikbaarheid van de Diensten. Company Connect staat echter uitdrukkelijk niet in voor het (ongestoord) functioneren van telecommunicatie verbindingen, onbelemmerde toegang tot en ononderbroken gebruik van de Diensten, correcte en onbeschadigde datatransmissie en volledige betrouwbaarheid en onkraakbaarheid van de  Diensten. 

4.4 Company Connect is nimmer gehouden tot herstel van verloren gegane gegevens of vergoeding van schade veroorzaakt door het verloren gaan van gegevens. 

4.5 Company Connect zal zich onthouden van het inzien van gegevensverkeer en/ of bestanden van Opdrachtgever, welke niet voor haar bestemd is of zijn, en stelt deze niet ter beschikking van derden, tenzij Company Connect hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is, dan wel in het geval Opdrachtgever handelt, of wordt vermoed te handelen, in strijd met deze Algemene Voorwaarden of de wet, dan wel indien dit door Company Connect noodzakelijk wordt geacht voor de beveiliging van de Apparatuur, de Programmatuur en/of de Diensten. 

4.6 Indien en voor zover Company Connect krachtens wettelijk voorschrift of krachtens de Overeenkomst overgaat tot het bewaren van (verkeers)gegevens die verband houden met de Diensten gedurende de voorgeschreven periode, is Company Connect gerechtigd om daarvoor additionele kosten in rekening te  brengen. 

5. Reclames 

5.1 Reclames over ondeugdelijke of onvolledige levering van Diensten moeten direct na constatering van de onvolkomenheid schriftelijk bij Company Connect worden ingediend. Reclames over de ondeugdelijke of onvolledige levering van goederen moeten binnen acht dagen na ontvangst van de goederen schriftelijk bij Company Connect worden ingediend. 

 

6. Wijzigingen 

6.1 Opdrachtgever is te allen tijde gerechtigd aan Company

Connect schriftelijk te verzoeken de omvang van de door Company

Connect conform de Overeenkomst te leveren Diensten in redelijkheid te wijzigen, echter uitsluitend indien partijen daarover tevoren overeenstemming hebben bereikt. 

6.2 Company Connect zal binnen een redelijke termijn na een dergelijke wijzigingsinstructie schriftelijk specificeren welke consequenties de wijziging heeft met betrekking tot de Diensten en de Service Levels alsmede de kosten van de werkzaamheden. Opdrachtgever is gerechtigd, tot acht (8) kalenderdagen na ontvangst van de specificatie, de wijzigingsopdracht alsnog  in te trekken c.q. te modificeren. 

6.3 Company Connect is gerechtigd de Diensten naar redelijk oordeel te wijzigen. Company Connect is niet aansprakelijk voor de kosten die hieruit voortvloeien voor Opdrachtgever. Een voor opdrachtgever nadelige wijziging van de toepasselijke Diensten moet minimaal één maand voorafgaand aan het in werking treden van de  wijziging schriftelijk worden aangekondigd. Voor zo- ver de overeenkomst of deze voorwaarden niet voorzien in de wijziging van de Diensten, heeft de opdrachtgever het recht om de alsdan lopende overeenkomst binnen acht dagen na bekendmaking van de wijziging op te zeggen per de datum waarop de betreffende nadelige wijziging in werking treedt. 

6.4 Een wijziging die naar het redelijk oordeel van Company Connect aanmerkelijke aanpassing vereist aan de zijde van Opdrachtgever, zal zo spoedig mogelijk aan Opdrachtgever kenbaar worden gemaakt. Opdrachtgever kan geen aanspraak maken op vergoeding van schade. 

6.5 Company Connect is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking het Systeem en/of de Diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het redelijkerwijs benodigde (spoedeisend) onderhoud ter verbetering van het Systeem en/of de Diensten en/of ter beperking van (vervolg-) schade voor Opdrachtgever, Gebruiker en/of Company Connect en zonder dat hierdoor een recht op  schadevergoeding van Opdrachtgever of Gebruiker jegens Company Connect ontstaat. Company Connect zal Opdrachtgever en/of Gebruiker hierover achteraf informeren. 

6.6 Company Connect heeft het recht te allen tijde wijzigingen aan te brengen in de inbelnummers in de login procedure, in het Account, in de IP- adressen en E-mailadressen. Company Connect zal de klant in een dergelijk geval zo spoedig mogelijk informeren. Een dergelijke wijziging geeft de Klant nimmer het recht de Overeenkomst op te zeggen. 

6.7 Company Connect heeft het recht deze Voorwaarden, de Overeenkomst, de (technische eigenschappen van de) Dienst en/of de tarieven van tijd tot tijd aan te passen. Die wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten
6.8 Company Connect heeft een Fair Use policy van 1000 minuten per maand die van toepassing is.

 

7. Verplichtingen Opdrachtgever 

7.1 Opdrachtgever is verplicht alle redelijkerwijze noodzakelijke medewerking te verlenen, noodzakelijk voor de levering van de Diensten en de daarmee samenhangende beheers werkzaamheden , zoals: – het te allen tijde toegankelijk maken voor Company Connect en/of Toeleverancier van alle ruimten waarin technische voorzieningen ten behoeven van de Diensten aanwezig zijn. De toegang tot deze ruimten is altijd onder begeleiding van een vertegenwoordiger van Opdrachtgever, tenzij Opdrachtgever Company Connect en/of Toeleverancier schriftelijk van deze verplichting ontheft. Company Connect en/of Toeleverancier zal Opdrachtgever tijdig op de hoogte stellen van het tijdstip 

waarop en de persoon waardoor deze werkzaamheden worden uitgevoerd, behoudens in spoedeisende gevallen;  – het tijdig informeren van Company Connect en/of Toeleverancier over wijzigingen in de organisatie en de informatiesystemen dan wel andere wijzigingen die invloed kunnen hebben op het verrichten van de Diensten door Company Connect en/of Toeleverancier; – ruimte op de locatie van Opdrachtgever ter beschikking te stellen voor het opstellen van Apparatuur,  Programmatuur e.d. nodig voor de Diensten. 

7.2 Verhuizing van de Aansluiting zal gelden als Meerwerk waarvoor door Opdrachtgever een aparte daartoe bestemde opdracht tijdig dient te worden gegeven. 
7.3 De Diensten, zaken en gebruiksrechten welke door Company Connect krachtens de Overeenkomst worden verleend of geleverd mogen slechts worden aangewend voor legale en legitieme doeleinden. Bovendien mogen deze slechts worden aangewend op zodanige wijze dat geen inbreuk wordt gemaakt op rechten van derden, waaronder begrepen doch niet beperkt tot rechten van intellectuele eigendom. 

7.4 Opdrachtgever staat ervoor in dat Gebruiker te allen tijde de  verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden stipt en getrouw zal naleven. Voor zover  sprake is van verplichtingen van Gebruiker zijn zulks evenzeer verplichtingen van Opdrachtgever zelf. 

7.5 Opdrachtgever is steeds verantwoordelijk voor ieder gebruik – waaronder mede begrepen onbevoegd gebruik – dat wordt gemaakt van de Diensten. 

7.6 Opdrachtgever stelt Company Connect zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis van wijzigingen in relevante gegevens betreffende de Opdrachtgever. 

7.7 Opdrachtgever dient zich te houden aan de (technische) voorschriften, voorwaarden en procedures, welke door of namens Company Connect worden verstrekt, of zoals die omschreven zijn in de Overeenkomst of deze Algemene Leveringsvoorwaarden 
7.8 Opdrachtgever zal zich ervan onthouden Company Connect en overige gebruikers van de diensten van Company Connect te hinderen en/of schade toe te brengen aan het dienstenverkeer van Company Connect. Het is Opdrachtgever verboden processen of programma’s te gebruiken waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks Company Connect of gebruikers van de diensten van Company Connect kan hinderen of schade kan toebrengen. 

7.9 Het is Opdrachtgever en/of gebruiker niet toegestaan de Diensten te gebruiken voor het verzenden of plaatsen van onrechtmatige content of andere onrechtmatige berichten of codes of voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met toepasselijke wettelijke bepalingen, zelf-regulering, de algemeen  aanvaarde fatsoensnormen (waaronder de Neti-quette), de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, de navolgende handelingen en gedragingen: – spamming: het ongevraagd verzenden van e- mail met dezelfde inhoud en/of het ongevraagd in nieuwsgroepen op het Internet posten van een bericht met eenzelfde inhoud; – het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken, rechten op databanken of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden; – het openbaar maken en/of verspreiden van (kinder-)pornografie; – (seksuele) intimidatie of het op andere wijze lastig vallen van personen; – hacken: het zonder toestemming binnendringen van andere computers of computersystemen op het Internet. 

7.10 Het is Opdrachtgever en/of Gebruiker niet toegestaan, de handleiding of andere uit de Overeenkomst voortvloeiende rechten aan derden over te dragen of aan derden in gebruik te geven, tenzij Company Connect hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming heeft gegeven.  

7.11 Opdrachtgever dient zelf te beschikken over deugdelijk hardware, software en een aansluiting op een telecommunicatie netwerk, om van de Diensten gebruik te kunnen maken. 

7.12 Opdrachtgever is gehouden redelijke instructies van Company Connect aangaande het gebruik van de Diensten op te volgen.  7.13 Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk niet toegestaan de Diensten alsmede de door Company Connect uitgegeven software of accounts te delen met meerdere gebruikers, andere bedrijven of in te zetten op andere locaties dan de locatie waarvoor het account wordt aangevraagd. Company Connect is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor mogelijk misbruik. Opdrachtgever is  aansprakelijk voor elk (on)bevoegd gebruik van de Diensten, waaronder in het bijzonder wordt begrepen de Inlog-gegevens, door derden en opdrachtgever vrijwaart Company Connect voor elke aansprakelijkheid die daaruit voortvloeit. 

 

8. Termijnen 

8.1 Overeengekomen termijnen voor het leveren van de Diensten door Company Connect gaan eerst in, nadat de Opdrachtgever alle voor de uitvoering van de opdracht benodigde informatie en zaken aan Company Connect heeft verstrekt. 

8.2 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn overeengekomen data streefdata. 

8.3 Company Connect is nimmer in verzuim door het enkele verstrijken van overeengekomen termijnen. Daarvoor is steeds een schriftelijke ingebrekestelling vereist, waarbij aan Company Connect een redelijke termijn om alsnog na te komen wordt gegund, welke minstens 14 dagen zal belopen. 

8.4 Indien Company Connect voorziet dat hij aan een verplichting uit hoofde van de Overeenkomst niet zal kunnen voldoen binnen de daarvoor gestelde termijn, zal hij Opdrachtgever terstond van de betreffende vertraging in de uitvoering van de Overeenkomst schriftelijk op de hoogte stellen en daarbij aangeven de oorzaak van de vertraging, alsmede de door Company Connect voorgestelde maatregelen om de (dreigende) vertraging te voorkomen of ongedaan te maken. 

 

9. Prijzen 

9.1 Tenzij anders overeengekomen, zijn de door Company Connect geoffreerde en/ of tussen partijen overeengekomen prijzen exclusief omzetbelasting. 

9.2 Tenzij anders overeengekomen, betaalt opdrachtgever aan Company Connect een vergoeding voor de diensten, berekend

volgens de geldende tarieven van Company Connect. 

9.3 Company Connect is gerechtigd jaarlijks haar tarieven aan te passen. Een voor opdrachtgever nadelige wijziging van het toepasselijke tarief moet minimaal één maand voorafgaand aan het

in werking treden van de wijziging schriftelijk  worden aangekondigd. Voor zover Overeenkomst of deze voorwaarden niet voorzien in de prijswijzigingen, heeft de opdrachtgever het recht om de alsdan lopende overeenkomst binnen acht dagen na bekendmaking van de  wijziging op te zeggen per de datum waarop de betreffende nadelige wijziging in werking treedt. 

9.4 Indien partijen gedurende de duur van de Overeenkomst schriftelijk overeenkomen dat aanvullende, niet in of bij de

Overeenkomst beschreven werkzaamheden door Company

Connect zullen worden uitgevoerd, is er sprake van Meerwerk. Aanpassingen in de zin van saneringen en/of inperkingen van  de Diensten kunnen, afhankelijk van de concrete situatie, ook tot Meerwerk leiden. Voor Meerwerk hanteert Company Connect de in de betreffende Bijlage genoemde tarieven. De kosten voor Meerwerk zijn door Opdrachtgever pas verschuldigd, nadat zij tot dit Meerwerk schriftelijk opdracht heeft verstrekt aan Company Connect, tenzij een schriftelijke opdracht redelijkerwijs niet kan worden afgewacht in verband met spoedeisende kwesties die onverwijld moeten worden opgelost, of als het meerwerk onder de € 1000,- aan kosten blijft. 

 

10. Betaling 

10.1 Tenzij anders overeengekomen, dient de overeengekomen periodieke vergoeding door Opdrachtgever per kwartaal bij vooruitbetaling te worden voldaan. Het op de ingangsdatum van de betreffende termijn geldende periodieke tarief wordt in of bij de Overeenkomst vermeld.

10.2 Voor zover niet anders bepaald, moet het voor de Diensten  overeengekomen periodieke bedrag zonder enige korting of verrekening worden voldaan binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. 

10.3 Facturering en betaling geschieden in Euro’s. 

onder vermelding van de posten waarop de factuur betrekking heeft en de periode waarin de Diensten en/of het Meerwerk werden verleend. 

10.4 Indien Company Connect de Diensten niet conform de Overeenkomst kan leveren door niet aan Company Connect toe te rekenen omstandigheden (waaronder de omstandigheden genoemd in artikel 18), zullen de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever in stand blijven. 

10.5 Indien Opdrachtgever de betreffende factuur na herhaaldelijke  aanmaningen zonder geldige reden niet na het verstrijken van de in artikel 10.2 bedoelde termijn heeft voldaan, is Opdrachtgever van rechtswege een rentevergoeding verschuldigd, berekend op jaarbasis, gelijk aan de samengestelde wettelijke handelsrente en zal hij tevens buitengerechtelijke incassokosten vergoeden welke worden vastgesteld op 15% van het onbetaald gebleven bedrag met een minimum van € 50,- exclusief informatie- en registratiekosten. 

10.6 Indien op enig moment bij Company Connect gerede twijfel bestaat omtrent de kredietwaardigheid van de opdrachtgever, heeft Company Connect het recht om, alvorens de Dienst (verder) te leveren, van de opdrachtgever te eisen dat deugdelijke zekerheid wordt gesteld, in een naar keuze van Company Connect aan te geven vorm, zoals een waarborgsom of bankgarantie.

 

11. Eigendomsvoorbehoud 

11.1 Alle door Company Connect geleverde zaken blijven eigendom van Company Connect totdat het verschuldigde onder de Overeenkomst volledig is betaald met inbegrip van eventueel verschuldigde rente en incassokosten. 
11.2 Indien het geleverde (mede) een gebruiksrecht op Intellectuele Eigendomsrechten betreft, zoals in geval van programmatuur, wordt Opdrachtgever na betaling eigenaar van de fysieke drager (diskette, cd-rom, Et cetera) en krijgt Opdrachtgever daarvoor een gebruiksrecht voor de duur van de Overeenkomst en onder de in de Overeenkomst opgenomen voorwaarden. 

 

12. Beveiliging 

12.1 Company Connect spant zich in om een adequate beveiliging van de Diensten te realiseren binnen het domein van Company Connect. Voor het overige draagt Opdrachtgever de verantwoordelijkheid en het risico voor adequate beveiliging van zijn eigen systemen, gegevens en andere – al dan niet gevoelige – informatie.  

12.2 Company Connect staat ervoor in dat personeel dat door of namens Company Connect betrokken is bij de uitvoering van de

Overeenkomst de door Opdrachtgever aangehouden beveiligingsprocedures in acht te nemen, die ter kennis van Company Connect zijn gebracht. 

12.3 Company Connect staat ervoor in dat personeel dat door of namens Company Connect betrokken is bij de uitvoering van de Overeenkomst alle publiekrechtelijke voorschriften, onder meer als neergelegd in de Wet Persoonsregistraties c.q de Wet Bescherming Persoonsgegevens in acht te nemen. 

 

13. Intellectuele Eigendom 

13.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zal de Intellectuele  Eigendom ten aanzien van eventuele zijdens Company Connect ter beschikking gestelde Programmatuur, Documentatie en/of Materialen blijven berusten bij Company Connect respectievelijk haar Toeleverancier. 

13.2 Voor zover van toepassing, verkrijgt Opdrachtgever slechts een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht tot gebruikmaking van de Programmatuur, Documentatie en/of Materialen. Het gebruiksrecht mag uitsluitend worden aangewend in het kader van het gebruik van de Diensten. 

13.3 Het gebruiksrecht wordt gegeven voor de duur van de Overeenkomst (inclusief verlenging daarvan). De vergoeding voor het gebruiksrecht Programmatuur, Documentatie en/of Materialen wordt geacht te zijn begrepen in de prijs die Opdrachtgever aan Company Connect verschuldigd is uit hoofde van de Overeenkomst. 

13.4 Het is Opdrachtgever toegestaan voor back-up doeleinden op locatie één kopie van de Programmatuur te (doen) vervaardigen.  derden uit hoofde van inbreuk op door die derden gepretendeerde  intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Programmatuur, Documentatie en/of Materialen, tenzij de inbreuk is ontstaan door een wijziging of toevoeging of door anderszins onoirbaar gebruik en/of in strijd met bepaalde in de Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden. Opdrachtgever zal Company Connect onverwijld informeren over dergelijke aanspraken van derden uit hoofde van intellectuele eigendomsrechten. Voor  zover dit binnen haar macht ligt, verplicht Company Connect zich tot het, op haar kosten, treffen van alle redelijke maatregelen die kunnen bijdragen tot voorkoming van stagnatie van de Diensten en tot beperking van de door Opdrachtgever te maken extra kosten en/of te lijden schaden.

13.5 Zodra de overeenkomst (tussentijds) eindigt, zal Opdrachtgever op eerste verzoek aan Company Connect (dragers met) de Programmatuur, Documentatie en/of Materialen waarop de intellectuele eigendomsrechten of eigendomsrechten bij Company Connect c.q. haar Toeleveranciers berusten, aan Company Connect retourneren. 

 

14. Geheimhouding 

14.1 Onverminderd de in de Overeenkomst en Algemene

Voorwaarden aan Opdrachtgever toegekende bevoegdheden, zullen beide partijen Vertrouwelijke Informatie geheim houden, onverschillig of deze schriftelijk dan wel mondeling is medegedeeld. 

14.2 Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij zal ieder der partijen informatie en gegevensdragers welke hem ter beschikking staan, niet buiten het kader van hetgeen in de Overeenkomst en/of Algemene Voorwaarden is toegestaan ter beschikking stellen aan derden en zijn personeel en zover dit krachtens de Overeenkomst en/of Algemene Voorwaarden is toegestaan aan hen slechts bekend maken voor zover dit toegestaan en nodig is voor het verrichten van de overeengekomen prestaties. 

14.3 Partijen zullen hun personeel en eventuele derden schriftelijk  verplichten deze geheimhoudingsbepalingen na te leven. 

14.4 Geen van beide partijen zal zonder schriftelijke toestemming van de andere partij in publicaties of reclame-uitingen van de details van de Overeenkomst en/of Algemene Voorwaarden melding maken. 

 

15. Overdracht rechten en verplichtingen; onder aanneming 

15.1 Partijen zijn niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de  Overeenkomst en/of Algemene Voorwaarden zonder schriftelijke  toestemming van de andere partij aan een derde over te dragen.  Opdrachtgever is niet gerechtigd de Diensten ter beschikking te

stellen aan  derden. 

15.2 Company Connect is echter bevoegd haar rechten en verplichtingen uit hoofde van een Overeenkomst en/of Algemene Voorwaarden over te dragen aan een derde, waarover zij de zeggenschap uitoefent dan wel waarmee zij een samenwerkingsverband aangaat, indien en voor zover de belangen van Opdrachtgever daardoor in redelijkheid niet worden geschaad en mits zij hiervan schriftelijk aan Opdrachtgever kennis geeft. 

15.3 Company Connect is bevoegd voor de uitvoering van een Overeenkomst en/of Algemene Voorwaarden gebruik te maken van de Diensten van Toeleveranciers en andere derden. 

15.4 Company Connect betracht de grootst mogelijke zorgvuldigheid bij de keuze van haar Toeleveranciers. Indien overeengekomen, zal Company Connect zich inspannen dat de benodigde (vaste) telecommunicatieverbindingen tijdig zullen worden geleverd. 

15.5 Indien Company Connect vanwege een te late toelevering van (vaste) telecommunicatie verbindingen niet in staat is om de

Aansluiting tijdig en/of overeenkomstig de SLA te realiseren, dan is Company Connect niet aansprakelijk voor eventueel daaruit voortvloeiende schade. 

 

16. Aansprakelijkheid 

16.1 Indien een der partijen tekortschiet in de nakoming van een of meer van haar verplichtingen uit de Overeenkomst en/of Algemene Voorwaarden, zal de andere partij haar deswege in gebreke stellen, tenzij nakoming van de betreffende verplichtingen reeds blijvend onmogelijk is, in welk geval de nalatige partij onmiddellijk in gebreke is. De ingebrekestelling zal schriftelijk geschieden, waarbij aan de nalatige partij een redelijke termijn zal worden gegund om alsnog haar verplichtingen na te komen.  16.2 Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade die Company Connect lijdt als gevolg van beschadiging en/of verlies van

Apparatuur en/of Programmatuur, verstoring van de Diensten van Company Connect, dan wel andere beschadigingen  voor zover deze schade het gevolg is van nalatigheid en/of niet zorgvuldig handelen van Opdrachtgever of zijn personeel en/of handelingen van Opdrachtgever of zijn personeel die niet zijn toegestaan op basis van de Overeenkomst en/of Algemene Voorwaarden. 

16.3 Indien Company Connect aansprakelijk is en voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen, is de vergoedingsplicht van Company Connect beperkt tot een maximum van € 2.500,- per gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen wordt aangemerkt als één gebeurtenis, en €  10.000,- per kalenderjaar. 

16.4 Voor deze vergoeding komt uitsluitend de navolgend genoemde directe schade in aanmerking: – schade aan programmatuur, apparatuur, gegevensdragers, gegevensbestanden en configuratie gegevens van  datacommunicatieapparatuur binnen het domein van Company Connect, waaronder verstaan wordt: materiële beschadiging alsmede gebrekkig of niet functioneren; – materiële schade aan (andere) eigendommen van de andere partij of derden; – kosten van noodzakelijke wijzigingen en/of veranderingen binnen het domein van Company Connect in apparatuur, programmatuur, specificaties, materialen of documentatie, aangebracht ter  beperking c.q. herstel van directe schade; – redelijke kosten door  Opdrachtgever gemaakt ter voorkoming of beperking van directe schade die als gevolg van de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid van Company Connect berust mag worden verwacht; – redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van  de schade waarop de aansprakelijkheid van Company Connect berust mocht worden verwacht; – redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de schade oorzaak, de aansprakelijkheid, de directe schade en de wijze van herstel; een en ander voor zover Opdrachtgever een back-up van de betreffende bestanden heeft gemaakt en voor zover de verzekeraar van Company Connect deze schade vergoedt. 

16.5 Iedere aansprakelijkheid van Company Connect voor gevolgschade is uitgesloten. Onder gevolgschade wordt in dit geval verstaan: – winstderving; – kosten gemaakt ter voorkoming, beperking of vaststelling van gevolgschade; – andere schade dan de directe schade genoemd in artikel 16.3, waaronder begrepen, echter niet beperkt tot, gevolgschade van verlies of beschadiging  van gegevens. 

16.6 De in artikel 16.3 opgenomen beperkingen komen te vervallen in geval van aanspraken van derden op schadevergoeding ten gevolge van dood of letsel en/of indien er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Company Connect en/of aan de zijde van personeel van Company Connect. De aansprakelijkheid van Company Connect is in dat geval beperkt tot het bedrag dat wordt uitbetaald door de aansprakelijkheidsverzekeraar van Company Connect. 

16.7 Company Connect is niet verantwoordelijk voor het deugdelijk en ongestoord functioneren van de telecommunicatie infrastructuur en/of stroomvoorziening, onverminderd de overige in artikel 18 genoemde overmacht situaties. 

16.8 Spoedeisende en/of Onderhoudswerkzaamheden, beide zulks ter verbetering van de Diensten worden zo veel mogelijk vooraf aangekondigd. Company Connect is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van uitval en/of onbereikbaarheid ten gevolge van redelijkerwijs benodigd onderhoud aan of in verband met de Diensten. 

16.9 Opdrachtgever is aansprakelijk voor al het gebruik dat door  Opdrachtgever van de Diensten c.q. andere door Company Connect geleverde of verleende Diensten wordt gemaakt. 

16.10 Schade als genoemd in dit artikel dient zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen twee weken na het ontstaan daarvan aan Company Connect schriftelijk te worden gemeld. Schade die niet binnen die termijn ter kennis van Company Connect is gebracht, komt niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij Opdrachtgever aannemelijk maakt dat hij de schade niet eerder heeft kunnen melden. 

16.11 Alle claims en rechtsvorderingen tegen Company Connect verjaren c.q. vervallen, behoudens bepalingen van dwingend recht, na verloop van één jaar na de dag waarop de schadeveroorzakende gebeurtenis zich voordoet c.q. de  betreffende verplichting van Company Connect opeisbaar wordt. 

 

17. Garantie

17.1 Company Connect geeft uitsluitend garantie, zoals die door een toeleverancier aan ons wordt verleend en nagekomen. Restitutie wordt verleend als de garantie geaccepteerd wordt door de leverancier en wel ten hoogste voor het bedrag dat door deze aan Company Connect wordt vergoed. De garantie op gebruikte apparatuur vervalt 3 maanden na leverdatum. Garantieaanspraken dienen direct na constatering te worden gemeld bij Company Connect. Bij garantiegevallen is het ter beoordeling van Company Connect of tot vervanging of reparatie overgegaan wordt.

17.2 Wij zijn in geen geval aansprakelijk indien cliënt gebrekkige en/of foutieve informatie geeft, het opgeven van teksten en logo’s daarin uitdrukkelijk begrepen. Company Connect staat niet garant voor gebreken en tekortkomingen, na oplevering en/of acceptatie ontstaan, als gevolg van normale slijtage, ondeskundig en/of oneigenlijk gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid. 

17.3 Company Connect is niet aansprakelijk voor directe -of indirecte schade aan derden, veroorzaakt door of in verband met door Company Connect geleverde goederen. 

 

18. Vrijwaring 

18.1 Opdrachtgever vrijwaart Company Connect voor alle aanspraken van derden uit welke hoofde dan ook verband houdende met of voortvloeiende uit het gebruik van de Diensten of andere door Company Connect geleverde Diensten en/ of zaken (inclusief aansprakelijkheid voor inbreuk op (intellectuele eigendoms) rechten, inbreuk op privacy, grensoverschrijdend  gegevensverkeer) en zal aan Company Connect alle voor haar uit die aanspraken voortvloeiende kosten, schaden en boeten vergoeden.

 

19. Overmacht 

19.1 Indien na de totstandkoming van de Overeenkomst omstandigheden bij Opdrachtgever, Company Connect of haar toeleverancier ontstaan of bekend worden die Company Connect bij het aangaan van de Overeenkomst niet kende, noch behoorde te kennen, als gevolg waarvan Company Connect haar verplichtingen jegens Opdrachtgever niet (tijdig) kan nakomen, treedt Company Connect niet in verzuim en is zij gerechtigd haar verplichtingen op te schorten. De Opdrachtgever is dan gerechtigd de betalingsverplichtingen op te schorten totdat Company Connect aan haar verplichtingen heeft voldaan. 

19.2 Indien als gevolg van voornoemde omstandigheden nakoming door Company Connect blijvend onmogelijk is, heeft zij het recht te vorderen dat de Overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat de uitvoering daarvan door haar mogelijk blijft, tenzij zulks in de gegeven omstandigheden in redelijkheid niet van de Opdrachtgever gevergd kan worden en ontbinding  gerechtvaardigd is. In laatstbedoeld geval wordt de Overeenkomst ontbonden zonder dat de Opdrachtgever enig recht op schadevergoeding kan doen gelden. 

19.3 Onder de hiervoor bedoelde omstandigheden worden mede verstaan elke van de wil van Company Connect onafhankelijke omstandigheid die nakoming van de Overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, waaronder doch niet beperkt tot storingen in de verbindingen met het internet en overige storingen in of onderbreking van telecommunicatieverbindingen of uitval van elektriciteit, oorlog(gevaar), terroristische aanslagen, oproer,  werkstakingen, (natuur)rampen, ongevallen,overheidsmaatregelen, vertraagde/ uitblijven van levering aan Company Connect (waaronder begrepen brandstof, energie en water), transport moeilijkheden, brand en storingen in het bedrijf van Company Connect en andere omstandigheden die buiten de macht van Company Connect liggen of voor hem redelijkerwijs niet voorzienbaar zijn. 

19.4 Indien een der partijen gedurende een periode van meer dan 30 werkdagen ten gevolge van overmacht niet kan nakomen c.q. niet toerekenbaar tekortschiet in zijn verplichtingen op grond van de Overeenkomst, heeft de andere partij het recht de Overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang buiten rechte te ontbinden, zonder dat daardoor enig recht op schadevergoeding zal ontstaan.  Indien de niet-nakoming door Company Connect de continuïteit van de Diensten niet ernstig verstoort, zal de hiervoor genoemde termijn nog eens met 30 werkdagen worden verlengd.

 

20. Opschortingsrechten 

20.1 Company Connect heeft het recht de Diensten c.q. de gebruiksrechten c.q. de levering van andere zaken en/of diensten (tijdelijk) op te schorten, buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken, indien Opdrachtgever en/of Gebruiker enige verplichting jegens Company Connect niet nakomt dan wel  in strijd handelt met de Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden. Company Connect zal Opdrachtgever hiervan van tevoren in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van Company Connect kan worden verlangd. 

20.2 Voor de gevolgen van het vorige lid zal Company Connect nimmer aansprakelijk zijn jegens Opdrachtgever en/of derden. 

21.0 Persoonsgegevens;  Opdrachtgever is de ‘(verwerkings) verantwoordelijke’ in de zin van de Wet bescherming persoons- gegevens (Wbp) en de Algemene Verordening Gegevens- bescherming (AVG) en daarmee veranwoordelijk voor de bescherming van (persoons)gegevens, die worden verzonden dan wel bewerkt en/of verwerkt, door de apparatuur en/of programmatuur van Cyso ten behoeve van Opdrachtgever.

21.1          Opdrachtgever geeft bij deze toestemming aan Company Connect zijn of haar persoonsgegevens op te nemen in de persoonsregistratie van Company Connect welke benodigd is voor haar administratie en beheerstaken. 

21.2          Deze persoonsregistratie bevat zowel account- als verkeergegevens en is slechts toegankelijk voor Company Connect en wordt zonder toestemming van Opdrachtgever niet aan derden verstrekt, tenzij Company Connect hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is of wordt. 

21.3          Na het einde van de Overeenkomst zal Company Connect de door hem verzamelde en opgeslagen persoonlijke gegevens van Opdrachtgever behouden voor een periode van maximaal zes maanden, waarna de gegevens zullen worden vernietigd. Voor eventuele schade die hieruit voortvloeit voor  Opdrachtgever is Company Connect niet aansprakelijk. 

21.4          Ter bescherming van het systeem van Company Connect, de door de Opdrachtgever verstrekte persoonlijke gegevens alsmede alle overige gegevens zal Company Connect de maatregelen nemen die hem redelijkerwijs goeddunken. Company Connect is evenwel niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit
uit het vrijkomen, vernietigen of het anderszins aantasten van de hier bedoelde gegevens.  

22. Duur en beëindiging van de Overeenkomst 

22.1 De looptijd van de Overeenkomst gaat in op de in of bij de  Overeenkomst vermelde datum voor een daarin tevens genoemde periode. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen, wordt de Overeenkomst aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimum van een jaar en kunnen beide partijen de Overeenkomst opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

Voortijdige beëindiging leidt niet tot restitutie van reeds aan

Company Connect betaalde gelden en laat de

Betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet. 

22.2 Behalve indien de Overeenkomst is aangegaan voor bepaalde tijd, is tussentijdse opzegging van de Overeenkomst niet mogelijk, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen of bepaald in deze voorwaarden. 

22.3 Niettegenstaande het overigens bepaalde zijn gerechtigd zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst bij aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang de Overeenkomst te ontbinden: 

a.             iedere partij, indien en zodra: – aan de andere partij (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend en de (voorlopige) surséance van betaling langer dan eenderde van de dan geldende looptijd of zes maanden achtereen heeft geduurd; – de andere partij in staat van faillissement wordt  verklaard; – de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd dan wel wordt gestaakt; – de andere partij niet (langer) in staat of bereid moet worden geacht haar verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst en/of de Algemene

Voorwaarden na te komen; 

b.             Company Connect, indien Opdrachtgever: – in gebreke blijft met (tijdige) betaling of een andere verplichting uit de Overeenkomst niet of niet stipt nakomt; Company Connect blijft niettemin gerechtigd op de gelden die hij heeft ontvangen of zou ontvangen bij behoorlijke nakoming; – in strijd met intellectuele (eigendoms)rechten van derden of toepasselijke wettelijke  regels handelt; – oneigenlijk gebruik maakt van de diensten van Company Connect. 

  

23. Annulering 

23.1 Indien cliënt een gesloten overeenkomst geheel of gedeeltelijk wil annuleren dan is hij, indien wij dit verzoek inwilligen en zonder dat wij tot enig bewijs zijn gehouden ter zake schadevergoeding, een bedrag verschuldigd van 35% van de overeengekomen prijs, vermeerderd met door ons gemaakte kosten. Indien wij bewijzen dat wij een hogere schade hebben geleden zal cliënt deze hogere schade verschuldigd zijn

 

24. Geschillenbeslechting 

24.1 Op de Overeenkomst en daardoor beheerste verbintenissen is  uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

24.2 Ter zake van eventuele geschillen is bij uitsluiting de Rechter te ’s-Gravenhage, behoudens indien de wet dwingend rechtelijk een andere Rechter aanwijst. 

 

25. Slotbepalingen 

25.1 Wijzigingen en aanvullingen op de Overeenkomst en/of Algemene Voorwaarden tussen partijen zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen. 

25.2 Kennisgevingen die partijen op grond van een Overeenkomst en/of Algemene Voorwaarden aan elkaar zullen doen, vinden schriftelijk plaats. 

25.3 Mondelinge mededelingen, toezeggingen of afspraken hebben geen rechtskracht, tenzij deze schriftelijk zijn bevestigd. De nietigheid of niet-rechtsgeldigheid van een der bepalingen van een Overeenkomst en/of Algemene Voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. Partijen verplichten zich reeds nu voor alsdan met elkaar in overleg te treden over nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of niet- rechtsgeldige bepalingen, waarbij zoveel mogelijk de strekkingen van de nietige of niet-rechtsgeldige bepalingen behouden blijft. 

25.4 Ingeval van fusies, herindelingen en/of verzelfstandigingen aan de zijde van Opdrachtgever, zullen partijen in overleg treden over de daaruit voortvloeiende gevolgen voor de Overeenkomst. 

25.5 Gedurende de duur van de Overeenkomst zullen partijen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij, (een medewerker(s)) van deze andere partij in dienst nemen, dan wel anderszins voor zich laten werken. 

25.6 Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In geval van nietigheid van een of meer bepalingen van deze voorwaarden zullen partijen gebonden zijn door regels van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking, welke niet aan nietigheid bloot staan. 

 

Aanvullende voorwaarden

De aanvullende voorwaarden zijn alleen van toepassing indien de betreffende Dienst door de Opdrachtgever wordt afgenomen. Voor zover bepalingen uit de aanvullende voorwaarden afwijken van bepalingen uit de Algemene Voorwaarden zijn de bepalingen uit de aanvullende voorwaarden leidend.

 

B.5.2 Algemene Bepalingen

B.5.2.1 Telefonie van Company Connect wordt, indien dit mogelijk is, door Company Connect aangeboden op een aansluiting op de locatie die met de Opdrachtgever wordt overeengekomen B.5.2.2 De overeenkomst tot het leveren van Telefonie komt tot stand op het moment dat Company Connect de overeenkomst heeft geaccepteerd. 

 

B.5.3 Verplichtingen Company Connect mbt telefoonnummers B.5.3.1 Alle randapparatuur en bekabeling die ten behoeve van het gebruik van Telefonie nodig is, alsmede diensten die met gebruikmaking van Bellen worden aangeboden, vallen buiten de verantwoordelijkheid van Company Connect.

B.5.3.2 Indien dit noodzakelijk is voor het functioneren van Telefonie of het netwerk, als gewijzigde wet of regelgeving zulks vereist, of als een bevoegd (overheids)orgaan Company Connect daartoe verplicht, heeft Company Connect het recht aan de opdrachtgever  toegekende telefoonnummers te wijzigen.

B.5.3.3 Company Connect neemt de uitgegeven telefoonnummers niet standaard op in een telefoongids of nummerinformatiedienst, tenzij Company Connect daartoe is verplicht op grond van wet- of regelgeving.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Company Connect B.V.
Nijverheidsweg 18
1271EA Huizen
Tel. 085 – 7500 505 
administratie@companyconnect.nl
www.companyconnect.nl 

 Voorziening: alle onderdelen zoals kabels, apparatuur, aansluitpunt die ten behoeve van Internet Company Connect worden gebruikt.

 

 

A. Aanvullende voorwaarden Internet van Company Connect

 

 

 

A.1. DEFINITIES

Aansluiting: de aansluiting die het mogelijk maakt om gebruik te maken van breedbanddienst- verlening

 

Aansluitpunt: de aansluitpunt van Opdrachtgever waardoor deze gebruik kan maken van diensten

 

Internet van Company Connect: de dienst van Company Connect die een rechtstreekse toegang biedt tot het internet, gebaseerd op een aansluiting.

 

Apparatuur: de apparatuur (waaronder de router en/of het modem) die noodzakelijk moet worden aangesloten op het aansluitpunt om de Opdrachtgever in staat te stellen om Internet van Company Connect af te nemen.

 

Diensten: alle op basis van de overeenkomst overeengekomen diensten

 

 

A.2. ALGEMENE BEPALINGEN

2.1 Internet van Company Connect wordt, indien dit mogelijk is, door Company Connect aangeboden op een aansluiting op de locatie die met de Opdrachtgever wordt overeengekomen. 

 

 

 

A.3. HET IN DIENST STELLEN VAN INTERNET COMPANY CONNECT

A.3.1 Indien blijkt dat het niet mogelijk is om Internet van Company Connect aan de Opdrachtgever te leveren op een aansluiting op locatie, zal Company Connect gerechtigd zijn de Overeenkomst op grond daarvan te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

 

 

A.4 VOORZIENING                                                                                      

A.4.1 De Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat er een aansluitpunt aanwezig is op de locatie die met de Opdrachtgever wordt overeengekomen.              

 

A.4.2 De Voorzieningen op een overeengekomen locatie zijn niet in eigendom van Company Connect en vallen buiten de verantwoordelijkheid van Company Connect. 

 

A.4.3 De Opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat de voorzieningen op een overeengekomen locatie zorgvuldig worden behandeld om de dienstverlening door Company Connect mogelijk  te maken. Tevens dienen de Voorzieningen bereikbaar te zijn.         

 

A.5.BEHEER VAN HET SYSTEEM                                                                   

A.5.1 Het onderhoud aan Internet van Company Connect wordt gedaan door Company Connect. Ten behoeve van onderhoud kan Company Connect tijdelijk (een deel van) de Internet buiten gebruik  stellen. Ook kan dit tijdelijke gevolgen hebben voor de mogelijkheden van de Opdrachtgever om gebruik te maken van andere diensten die worden geleverd. Company Connect zal dit tot een minimum beperken en dit vooraf meedelen, tenzij dit in redelijkheid niet mogelijk is.

 

A.5.2 De Opdrachtgever is verplicht alle redelijkerwijze noodzakelijke medewerking te verlenen, noodzakelijk voor de levering van diensten en de daarmee samenhangende beheerswerkzaamheden en het oplossen van storingen.

A.5.3 De technische eigenschappen van Internet van Company Connect kunnen door of vanwege Company Connect worden gewijzigd.

 

B5.  Aanvullende voorwaarden Telefonie

 

 B.5.1 DEFINITIES

Aansluiting: de aansluiting die het mogelijk maakt om gebruik te maken van Bellen.

Telefonie: de telefonie dienst van Company Connect gebaseerd op VoIP Techniek.

Nummerportabiliteit: De mogelijkheid voor een Opdrachtgever  om zijn telefoonnummer te behouden als hij van de ene telefonie-aanbieder overstapt naar een andere. Randapparatuur: apparatuur in eigendom van de Opdrachtgever, die bestemd is om spraak te transporteren. Voorziening: alle onderdelen zoals kabels, randapparatuur  die ten behoeve voor het gebruik voor bellen nodig is